Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2009

Διπλάσιο ετήσιο μίσθωμα…


Θα πληρώνει πλέον το ΙΚΑ Καρδίτσας για τον καθαρισμό του
Με παιδαριώδη δικαιολογία απέκλεισαν εταιρεία της Καρδίτσας και η δουλειά πήγε σε εταιρεία της Αθήνας με διπλάσιο μίσθωμα.
25 χιλιάδες ευρώ θα χάσει τα ΙΚΑ από αυτή την ενέργεια
Και μετά οι ασφαλισμένοι ψάχνουν να βρούνε γιατί παίρνουν συντάξεις πείνας…
Τι λέει ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου


Με διπλάσιο μίσθωμα από πέρυσι θα γίνεται πλέον ο καθαρισμός των δύο κτηρίων του ΙΚΑ στην Καρδίτσα (Κεντρικό και Ιατρεία). Συγκεκριμένα, μετά από διαγωνισμό που έγινε τον περασμένο μήνα, το ΙΚΑ θα καταβάλει πλέον ετησίων 51600 ευρώ πλέον ΦΠΑ, αντί του ποσού των 25980 Ευρώ πλέον ΦΠΑ που κατέβαλε πέρυσι.
Με την διαφορά φυσικά ότι υπήρξε μια μικρή αύξηση των ωρών εβδομαδιαίως που όμως σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τέτοια κατακόρυφη αύξηση του ποσού. Συγκεκριμένα, οι ώρες εβδομαδιαίως αυξήθηκαν από 11,5 σε 15. Ενώ η αύξηση των ωρών ήταν 30% το μίσθωμα αυξήθηκε 100%.
Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό έγινε ένα σήριαλ μεταξύ αναδόχων και ακολούθησαν ακατανόητες αποφάσεις επιτροπών του ΙΚΑ.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ήταν η 18/06/2009. Κατατέθηκαν προσφορές από 7 εταιρείες και προκρίνονται 2 εταιρείες με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής. Μια εταιρεία είναι από την Καρδίτσα και μία με έδρα την Αθήνα.
Κατά της αποφάσεως κάνει ένσταση η εταιρεία της Αθήνας.
Ακολούθως το ΙΚΑ κατά παράβαση του άρθρου 38 του ΠΔ Ί 18/07 συστήνει άλλη επιτροπή για να εκδικάσει την ένσταση, ενώ έπρεπε με να την εξετάσει η ίδια.
Η επιτροπή, αποδέχεται την ένσταση και απορρίπτουν την προσφορά της εταιρείας της Καρδίτσας.
Ακολουθεί προσφυγή βάσει του Ν. 2522/97 παράγραφος 3 από την εταιρεία της Καρδίτσας η οποία απορρίπτεται αορίστως και χωρίς να απαντά στα ερωτήματα της προσφυγής.
Συστήνεται η επιτροπή που διενέργησε τον διαγωνισμό με αλλαγή ονομάτων στην σύνθεση, αλλά ομόφωνα αναβάλει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
Στις 20/7/09 η επιτροπή αυτή την φορά. η ίδια που πήρε ομόφωνη απόφαση να συμμετάσχει η εταιρεία της πόλης μας στην συνέχεια του διαγωνισμού, με ψήφους τέσσερις (4) έναντι ενός (1) της εκπροσώπου του επιμελητηρίου, την αποκλείει από τον διαγωνισμό.
Βάσει του ΓΙΔ 118/άρθρο 21 παράγραφος Η κατά παράβαση, αναθέτουν το έργο στον μοναδικό υποψήφιο. Με τι τιμή κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός; όταν η ανώτερη τιμή του ΙΚΑ ήταν 52027.97 χωρίς ΦΠΑ:

Η ένσταση…

Θέλετε να μάθετε για ποιο λόγο αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό η εταιρεία της Καρδίτσας; Οι όροι της διακήρυξης προέβλεπαν ότι ένα από τα δικαιολογητικά που έπρεπε να προσκομιστούν είναι υπεύθυνη δήλωση του εργολάβου περί μη καταδίκης της νομίμου εκπροσώπου μας για συγκεκριμένα αδικήματα.
Ο αποκλεισμός της εταιρείας της πόλης μας από τη συνέχεια του διαγωνισμού με την αιτιολογία ότι η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης της νομίμου εκπροσώπου μας για συγκεκριμένα αδικήματα έγινε διότι έφερε ημερομηνία μία μέρα προγενέστερη του διαγωνισμού!!!
Τι έγινε; Πολύ απλά, την παραμονή της κατάθεσης των δικαιολογητικών ο εκπρόσωπος της εταιρείας πήγε στο ΚΕΠ για να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής. Την επόμενη κατέθεσε την δήλωση στο ΙΚΑ; Άραγε, σε μια ημέρα πρόλαβε να γίνει δίκη και να καταδικαστεί; Όμως και πάλι αυτό δεν ισχύει, διότι το άρθρο 6 του π.δ. 118/2007, στο οποίο παραπέμπει η Διακήρυξη, απαιτεί να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχει καταδικαστεί ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετέχουσας εταιρίας για συγκεκριμένα αδικήματα, χωρίς να ορίζει πουθενά τι ημερομηνία πρέπει να φέρει η δήλωση αυτή. Στην δήλωση της υπεύθυνης της εταιρείας αναγραφόταν ρητά ότι μέχρι 18-6-2009 δεν είχε καταδικαστεί για τα προβλεπόμενα αδικήματα. Η υπεύθυνη δήλωση αυτή λοιπόν κάλυπτε απόλυτα τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Το ότι η υπεύθυνη δήλωση αυτή έφερε ημερομηνία 17-6-2009 οφειλόταν αποκλειστικά στην ανάγκη θεώρησης του γνησίου της υπογραφής από τα ΚΕΠ την προηγούμενη ημέρα, ο υπάλληλος των οποίων απαίτησε να ταυτίζεται η ημερομηνία της δήλωσης με την ημερομηνία θεώρησης. Άλλωστε αντίκειται σε κάθε έννοια της λογικής μέσα σε μία ημέρα να αλλάξει κάτι ως προς κάτι τόσο σοβαρό όσο μια αμετάκλητη ποινική καταδίκη.
Και φυσικά, η διακήρυξη προβλέπει ακόμη ότι μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, για να υπογραφούν συμφωνητικά έπρεπε να προσκομιστεί αντίγραφο ποινικοί μητρώου. Άραγε, άνθρακας ο θησαυρός.

Το θέμα έχει και συνέχεια

Το θέμα όμως δεν σταματάει εδώ. Έχει και συνέχεια.
Ας δεχθούμε ότι τελικά το ΙΚΑ είχε δίκιο, τότε σύμφωνα με το άρθρο 21 του. π.δ. 118/2007 το ΙΚΑ θα έπρεπε να ματαιώσει το διαγωνισμό, αφού θα έχει μείνει μόνο μία προσφορά. Συγκεκριμένα το άρθρο 21 του π.δ. 118/2007 ορίζει: «Ειδικό σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.»
Και φυσικά δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία από προηγούμενους διαγωνισμούς, αφού η φετινή διακήρυξη διαφέρει καταφανώς από αυτές των προηγούμενων ετών, καθώς αυξάνει τους χώρους καθαρισμού, τις προδιαγραφές καθαρισμού και αυξάνει τη συχνότητα καθαρισμού από 1 φορά σε 2 φορές εβδομαδιαίως. Συνεπώς, δεν μπορούν να αντληθούν συγκριτικά στοιχεία από παλαιότερους διαγωνισμούς και κατά δέσμια αρμοδιότητα πρέπει να ματαιώσετε το. διαγωνισμό.
Έτσι, ο διαγωνισμός έπρεπε να επαναληφθεί.

Το επιμελητήριο

Παρέμβαση για το θέμα έκανε και το ΕΒΕ Καρδίτσας. Με επιστολή του ΕΒΕ προς τον κ. Αμπατζόγλου Θεόδωρο Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ που κοινοποιείται και προς τον κ. Κων/νο Γούλα Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιφερειακού Υποκαταστήματος, μεταξύ άλλων αναφέρει:
Κύριε Διοικητά,
Το Επιμελητήριο Καρδίτσας συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών στο Περιφερειακό Κατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Καρδίτσας.
Στις 18/6/2009 διενεργήθηκε Διαγωνισμός (αριθμ. Προκήρυξης 5265/13-5-2009) για τον καθαρισμό κτιρίων του ΙΚΑ από συνεργεία καθαριότητας (σύμφωνα με το ΠΔ 118/07 αρθρ. 2). Στη συνεδρίαση της Επιτροπής προκρίθηκαν δύο εταιρίες (αριθμός Απόφασης 6601/22-6-2009) μεταξύ των οποίων και η Εταιρία «Θ… & Σία ΟΕ», μέλος του Επιμελητηρίου μας.
Στη συνέχεια όμως και μετά από ένσταση την οποία υπέβαλλε η εταιρία «SPYR…» συγκροτήθηκε (;) Επιτροπή για την εκδίκαση της ένστασης , η οποία επιτροπή εξέδωσε την αριθμ. 7185/3-7-2009 Απόφαση, με την οποία έκανε δεκτή την ένσταση της παραπάνω εταιρίας και απέρριψε την προσφορά της «Θ… & Σία ΟΕ»,για τυπικούς λόγους.
Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκε η οικονομική προσφορά ΜΟΝΟ της εταιρίας «SPYR…», στην οποία και κατακυρώθηκε τελικά ο διαγωνισμός.
ΕΠΕΙΔΗ η συνέχιση της διαδικασίας της επιλογής μειοδότη όταν υπάρχει ΜΟΝΟ ΜΙΑ προσφορά , είναι προφανώς παράνομη. Επειδή στις επανειλημμένες οχλήσεις και ενστάσεις της εταιρίας «Θ… & Σία ΟΕ», προς τα στελέχη του IΚΑ ΕΤΑΜ Καρδίτσας δεν δόθηκαν επαρκείς και πειστικές απαντήσεις,
Επειδή όλη η παραπάνω διαδικασία όπως εξελίχθηκε προκαλεί την αγανάκτηση των μελών μας και της τοπικής κοινωνίας.
Σας παρακαλούμε όπως , αφού εξετάσετε προσεκτικά την υπόθεση, να ακυρώσετε τον εν λόγω διαγωνισμό (αριθμ. Προκήρυξης 5265/13-5-2009) και επαναπροκηρύξετε αυτόν.
Σίγουρος για την προσοχή με την οποία θα εξετάσετε την παραπάνω υπόθεση, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με Tιμή
O Πρόεδρος
Κώστας Ψημμένος

Η επίτροπος


Όπως πληροφορούμαστε, μια τέτοια απόφαση δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μιας και μιλάμε για διαγωνισμό με έναν διαγωνιζόμενο. Παρόμοια έπραξε και με ανάλογους διαγωνισμούς του Νοσοκομείου Καρδίτσας και της Νομαρχίας Καρδίτσας.
Εδώ όμως υπάρχει και σε αυτό τι νόμο ένα «παράθυρο» που λέει ότι μπορεί το ΙΚΑ να καλέσει την ίδια εταιρεία και να αποδεχτεί να κάνει της εργασίες με το συγκεκριμένο τίμημα. Αυτό διότι το ΙΚΑ δεν μπορεί να μείνει ακαθάριστο;
Έτσι, μέχρι να βγει δικαστική απόφαση που θα χρειαστεί δύο χρόνια, ο εργολάβος θα πληρώνεται κανονικά.

Υψηλό τίμημα

Όμως, δεν είναι τόσο ποιος πήρε τελικά την δημοπρασία, αλλά με τι τίμημα.
Όπως αναφέραμε, μετά από τον διαγωνισμό το ΙΚΑ θα καταβάλει πλέον ετησίων 51600 ευρώ πλέον ΦΠΑ, αντί του ποσού των 25980 Ευρώ πλέον ΦΠΑ που κατέβαλε πέρυσι. Έχουμε δηλαδή αύξηση 100%.
Και φυσικά, όλα αυτά εις βάρος των ασφαλισμένων που πληρώνουν τις εισφορές και περιμένουν κάποτε να πάρουν σύνταξη από το ταμείο.
Αναρωτιέστε ακόμη γιατί το ΙΚΑ δίνει συντάξεις πείνας; Μα αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο από μια εργασία και σε ένα μόνο υποκατάστημα το ΙΚΑ θα ζημιωθεί 25 χιλιάδες ευρώ ετησίως, τότε καταλαβαίνεται τι σημαίνει αυτό. Την ίδια ώρα χιλιάδες συνταξιούχοι παίρνουν συντάξεις που δεν ξεπερνούν τα 600 ευρώ μηνιαίως.
Αυτή είναι η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να πάει μπροστά αυτό το κράτος.
Τι θα κάνει λοιπόν το ΙΚΑ; Θα συνεχίζει αυτή την τακτική ή θα επαναλάβει τον διαγωνισμό; Τι θα κάνει ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου; Θα Αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι ή θα διατάξει να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του ΙΚΑ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου